Let op: Door drukte kan de bezorging van je pakketje langer duren. Meer informatie.

Sluiten

Categorieën

Uw uitingen met betrekking tot de door Golf123.nl aangeboden dienst Waarderingscijfers en Reviews van klanten is onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het Privacybeleid van Golf123.nl en deze Gebruikersvoorwaarden hebben deze Gebruikersvoorwaarden voorrang voor wat betreft de Waarderingscijfers en Reviews van klanten.

Wanneer u content naar Golf123.nl zendt, verklaart u dat:

 •     u de oorspronkelijke auteur en eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten daarvan bent;
 •     u vrijwillig afstand doet van alle "morele rechten" die u op deze content hebt;
 •     alle content die u hebt geplaatst berust op werkelijke ervaringen;
 •     u minstens 16 jaar oud bent;
 •     gebruik van de door u geleverde content geen inbreuk maakt op deze Gebruikersvoorwaarden en geen schade aan personen of entiteiten zal of kan toebrengen.


Het is niet toegestaan om content in te sturen:

 •     waarvan u weet dat deze onwaar, onjuist of misleidend is;
 •     die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van derden of publiciteits- of privacyrechten;
 •     die in strijd is met een wet, statuut, verordening of reglement (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot exportregeling, bescherming van consumenten, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame);
 •     die lasterlijk, beledigend, hatelijk, bevooroordeeld op basis van ras of godsdienst of aanstootgevend, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend zijn voor personen, vennootschappen of bedrijven;
 •     waarvoor u van derden betaling of een vergoeding hebt ontvangen;
 •     die informatie bevat met betrekking tot andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers; of
 •     die computervirussen, wormen of andere mogelijk schadelijke computerprogramma's of bestanden bevat.


U gaat ermee akkoord om Golf123.nl (en haar functionarissen, directieleden, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, werknemers en externe serviceproviders) te vrijwaren van alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van iedere soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die voortkomen uit niet-nakoming van uw hierboven uiteengezette beweringen en garanties, of uw overtreding van een wet of de rechten van derden.

Voor alle content die u inzendt, geeft u Golf123.nl een blijvend, onherroepelijk, overdraagbaar recht waarop geen royalty rust en vergunning om deze content te gebruiken, kopiëren, wijzigen, geheel te verwijderen, adapteren, uitgeven, vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of deze content te verkopen en/of distribueren en/of deze content in iedere vorm, ieder medium of iedere technologie overal ter wereld op te nemen zonder vergoeding aan u.

Alle content die u inzendt kan naar eigen goeddunken van Golf123.nl worden gebruikt. Golf123.nl behoudt zich het recht voor om content op de website van Golf123.nl waarvan Golf123.nl naar eigen oordeel meent dat deze in strijd is met de richtlijnen voor content of een andere bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden, niet te plaatsen of achteraf te verwijderen. Golf123.nl garandeert niet dat u via Golf123.nl de mogelijkheid hebt om door u ingezonden content te bewerken of te verwijderen.

Waarderingscijfers en geschreven opmerkingen worden gewoonlijk binnen twee tot vier weken gepost. Golf123.nl behoudt zich echter het recht voor om een inzending om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren te plaatsen. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Niets van de content die u inzendt is onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichting vanwege Golf123.nl, haar agenten, dochterondernemingen, filialen, partners of externe serviceproviders en hun respectieve directieleden, functionarissen en werknemers.

Wanneer u uw e-mailadres opgeeft in verband met uw waarderingscijfer en beoordeling, gaat u ermee akkoord dat Golf123.nl en haar externe serviceproviders uw e-mailadres kunnen gebruiken om contact met u op te nemen voor servicegerelateerde of administratieve doeleinden.

Heeft u vragen over de gebruikersvoorwaarden van Waarderingscijfers en Reviews van Golf123.nl? Neem contact op met onze klantenservice op nummer 073 623 0 888.